Spoločnosť poskytuje svoje bezpečnostné služby: 

  • na vysokej profesionálnej úrovni a vysokej kvalite,
  • kvalifikovanými, praxou preverenými, odborne a fyzicky zdatnými pracovníkmi ochrany objektov a prepravných skupín peňažných hotovostí,
  • prepravnými čatami zloženými minimálne z trojčlennej posádky, resp. predimenzovanej o ďalšieho člena z hľadiska potrieb bezpečnosti,
  • moderným technickým vybavením pracovníkov prepravných čiat,
  • dôslednou organizačnou  a kontrolnou činnosťou výkonu služby fyzickej ochrany
    a prepravy peňažncých hotovostí,
  • za podmienok dôsledného zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností súvisiacich s výkonom bezpečnostných služieb a možnosti úniku informácií,
  • ako flexibilnú a operatívnu službu prispôsobovanú meniacim sa potrebám zákazníka,
  • pri dôslednom rešpektovaní súvisiacich právnych predpisov (zákony NR SR o SBS, Zákona o zbraniach a strelive a iných.)


Fyzická ochrana

Ďalšou činnosťou je fyzická ochrana, ktorá sa skladá s ochrany bankových ústavov
a s ochrany ostatných objektoch. Spravidla je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne, alebo podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.
 

Pracovníci SBS sú vybavení donucovacími, účinnými ochrannými a obrannými prostriedkami. Kontrolujú rizikové priestory na výskyt podozrivých osôb v objekte, kontrolujú priebežné dodržiavanie protipožiarnych opatrení a vykonávajú preventívnu protipožiarnu kontrolu všetkých priestorov objektu.

Pochôdzková činnosť je zameraná najmä na kontrolu vonkajšieho oplotenia, kontrolu neporušenosti zabezpečenia (uzamknutia) výrobných, skladových a iných objektov a techniky zákazníkov. V rozsahu  požiadaviek zákazníka môžu byť poskytované informátorské a spojovateľské služby atď. Pri kontrole objektu komunikujú navzájom pomocou rádiostaníc. Pracovníci fyzickej ochrany sa povinne zúčastňujú fyzických previerok a streleckej prípravy.

 

Osobná ochrana

Okrem uvedených činností sa naša spoločnosť na profesionálnej úrovni zaoberá aj osobnou ochranou. Pre tento účel máme špeciálne školených pracovníkov, ktorí spĺňajú všetky kritéria po stránke fyzickej a psychickej pripravenosti pre výkon tejto služby a ktorí sa zaoberajú len touto činnosťou a pravidelne sa v tejto oblasti zdokonaľujú.

 

Kontrola obchôdzky

Preukazateľnosť vykonaných preventývnych kontrol objektu klienta v nepravideľných časových intervaloch v zmysle obchôdzkového plánu, ich dĺžka a rozsah je vykonaná výpisom z prístroja Roger T6000.

Prístroj na kontrolu obchôdzky strážnej služby typu Roger T6000 naša spoločnosť dodáva bezplatne.

 


Monitorovanie objektu

Monitorovanie objektu predstavuje nepretržitý 24 hodinový prenos obrazu chráneného objektu na obrazovky strediska registrovania poplachov, neustále sledované pracovníkmi dispečingu.

V prípade narušenia objektu sa relizuje represívna ochrana objektov spočívajúca v priamom zásahu pracovníkov SBS a to za účelom zamedzenia vzniku škôd, resp. eliminácie už vzniknutej škodovej udalosti.

 

Cenník Security 

Cena poskytovaných služieb je dojednaná individuálne, podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 

Kontakt

Globalinvest DS Security
Adresa: Žitnoostrovská 1331, 
929 01, Dunajská Streda
Telefón: 0905 785 110
Fax:  
E-mail: globalinvestdssk@gmail.com